Kontroll av klimaskjerm

IR-teknikk AS utfører kontroll av bygningers klimaskjerm iht. Norsk Standard 13829/13187 og ISO9972.
Krav er satt i Byggteknisk Forskrift, TEK10 og TEK17.

Målinga dokumenterer bygningens lekkasjetal og luftinfiltrasjon.
Dersom det ikkje vert oppnådd tilstrekkelig tettheit, aukar energiforbruket, inneklimaet vert berørt og manglar kan føre til fuktskader i bustaden. Saman med termografi, kan me raskt måle byggets tetthet, og med dei termiske bileta, lokalisera lekkasjane.

Termografering er bilete tatt med eit varmesøkande kamera og vil saman med tettheitstesting, kunne gje ei kvalitativ og kvantitativ rapport, som viser bustadens isolasjons- og tettheitsevne.

Termografering er og relevant i eldre bustader, om ein vil redusera luftlekkasjar og energibruk.

.: